Privacy statement

Privacy verklaring

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) heeft als doelstelling zeker te stellen dat in heel Europa persoonsgegevens afdoende worden beschermd. Wonen Limburg Accent vindt uw privacy heel belangrijk en doet er daarom alles aan om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Wonen Limburg Accent met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

Verwerkingsverantwoordelijke

Wonen Limburg Accent is volgens de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Wonen Limburg Accent beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wonen Limburg Accent is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens passend worden beschermd.

Persoonsgegevens

Wonen Limburg Accent verwerkt persoonsgegevens, dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over u als identificeerbare natuurlijke persoon. Wonen Limburg Accent gebruikt onder meer:

Contactgegevens: naam, adres, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres (om contact op te kunnen nemen).

Gegevens huishouden: namen gezinsleden, geboortedata, huidige woonsituatie, doelgroep, urgentie, woonwensen (om te bemiddelen naar een passende woning).

Financiële gegevens: rekeningnummer(s) waarmee u de huur betaalt,  inkomen, inkomensverklaringen (om te bemiddelen naar een passende woning en om te kunnen voldoen aan een verplichte inkomenstoets).

Urgentiegegevens: Reden urgentie, geldigheidsduur urgentie, urgentiedoelgroep, urgentiedocumenten (om met voorrang te bemiddelen naar een passende woning).

Woonwensgegevens: Gewenste locatie, huurprijs, woningtype, verdeelmodel (om u op de hoogte te kunnen houden van beschikbaar woningaanbod).

 

Ben u verplicht persoonsgegevens te verstrekken?

Wonen Limburg Accent heeft al de hierboven genoemde gegevens nodig voor uw wens een woning via Wonen Limburg Accent te vinden. Of in sommige gevallen omdat de wet (Woningwet, Belastingwet) dat van ons eist. Zonder de betreffende persoonsgegevens kan Wonen Limburg Accent haar taken niet uitvoeren.  Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de bemiddelingsopdracht die u met ons bent aangegaan. Wanneer er verwerking plaatsvindt op andere gronden (bijvoorbeeld aanmelding voor de nieuwsbrief, het meedoen aan een poll), zal er voor deze zaken om uw toestemming hiervoor worden gevraagd.

Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden (persoons)gegevens tijdens verzending naar of vanaf uw computer of naar onze systemen versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats; is de toegang tot (persoons)gegevens gereglementeerd; zijn de databases waarop uw gegevens worden bewaard niet rechtstreeks via internet toegankelijk en worden zogenaamde penetratietesten uitgevoerd om te kijken of uw gegevens écht veilig zijn.

De persoonsgegevens die Wonen Limburg Accent verwerkt worden niet buiten de Europese Unie verwerkt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wonen Limburg Accent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit wil zeggen dat het gros van uw gegevens automatisch verwijderd zal worden twee jaar na uitschrijving bij Wonen Limburg Accent.

Intern register

Wonen Limburg Accent houdt een intern register bij van alle persoonsgegevens die worden verwerkt. Dit register zelf bevat geen persoonsgegevens maar beschrijft puur welke persoonsgegevens allemaal worden verwerkt en wat de bewaartermijnen van deze gegevens zijn.

Uw privacy rechten

U heeft de volgende privacy rechten:

  • recht op inzage in uw persoonsgegevens;

  • het recht op correctie van uw gegevens;

  • het recht van beperking van verwerking van uw persoonsgegevens;

  • het recht van verwijdering van uw persoonsgegevens;

  • het recht van bezwaar (tegen verwerking van uw persoonsgegevens);


    De meeste persoonsgegevens kunt u zelf inzien en wijzigen via het digitale klantportaal. Verwijdering, bezwaar of beperking van het recht persoonsgegevens te gebruiken, komt neer op het uitschrijven als woningzoekende en kan niet via het digitale klantportaal.

    Wanneer u geen klant meer bent bij Wonen Limburg Accent heeft u geen toegang tot het digitale klantportaal. Wanneer u dan inzage wilt verzoeken wij u persoonlijk contact op te nemen.

U heeft het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder (De Autoriteit Persoonsgegevens).

Samenwerking met verwerkers

Wonen Limburg Accent is verantwoordelijk voor uw gegevens, maar besteedt een deel van deze verantwoordelijkheid aan andere partijen. Met al deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat zij minimaal even verantwoordelijk met uw gegevens omgaan als Wonen Limburg Accent dit doet.

Met wie deelt Wonen Limburg Accent persoonsgegevens en waarvoor?

Wonen Limburg Accent deelt persoonsgegevens met externe partijen indien dit nodig is om het doel van de inschrijving te realiseren. Deze partijen zijn beperkt tot de bij Wonen Limburg Accent aangesloten woningcorporaties. Deze woningcorporaties gebruiken de vastgelegde persoonsgegevens om te komen tot verhuur van een woning en het opstellen van een huurovereenkomst. De aangesloten woningcorporaties kunnen bij Wonen Limburg Accent vastgelegde persoonsgegevens inzien en bewerken en worden in dit verband eveneens aangemerkt als gegevensverantwoordelijke in de zin van de AVG.

De aangesloten woningcorporaties kunnen ter voorkoming van fraude en overlast gegevens delen met Wonen Limburg Accent. Het gaat dan om gegevens die verzameld zijn via observatie (zoals aggressief gedrag), vastgestelde veroorzaakte overlast of een openstaande financiële vordering. Woningcorporaties hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang in verband met het waarborgen van woongenot aan huurders en het beperken van financiële en materiele schade. Hierbij wordt steeds een belangenafweging gemaakt tussen het belang van de privacy en de genoemde corporatiebelangen. Tegen de belangenafweging kan bezwaar worden gemaakt bij de betreffende woningcorporatie.

Kritisch kijken bij formulieren

Wonen Limburg Accent verzoekt u zelf heel goed te kijken naar de informatie die u met ons deelt. Kijk vooral goed welke informatie misschien onbedoeld prijs wordt gegeven wanneer u bijvoorbeeld een foto uploadt of een opmerkingenveld invult. Vooral op foto’s is vaak meer te zien dan nodig. Vul ook geen telefoonnummer of andere persoonsgegevens in een veld bestemt voor opmerkingen in. Wonen Limburg Accent zal persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het doel niet verder verwerken.

Aanpassing privacy voorwaarden

Wonen Limburg Accent behoudt zich het recht voor om de inschrijf- en privacy voorwaarden tussentijds aan te passen. Bekendmaking van deze voorwaarden verloopt via de website en het digitale klantportaal.

Vragen

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop Wonen Limburg Accent persoonsgegevens verwerkt dan kun u contact opnemen met de privacy officer via postwonenlimburgnl.

 

Cookie beleid

 

De website wonenlimburgaccent.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Zij zorgen ervoor, dat de website goed kan functioneren en dat wij kunnen achterhalen hoe we de website verder klantvriendelijker kunnen maken. Er worden verschillende soorten cookies gebruikt. De website maakt geen gebruik van cookies voor advertenties.

Functionele cookies

Cookies die de website beter laten werken. Zo wordt bijvoorbeeld bijgehouden als u bent ingelogd, zodat u niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen.

Analytische cookies

Cookies die anonieme informatie verzamelen over hoe u als bezoeker gebruik maakt van onze site. Het doel is om de website te verbeteren en af te stemmen op de behoefte van de bezoekers.

Social media

De website bevat knoppen om bepaalde informatie zoals een woningpublicatie te delen via social media. Indien u hiervan gebruik maakt, dan wordt hiervoor een social media cookie gebruikt om deze functionaliteit te laten werken.